Reserverings- en huurvoorwaarden:

Algemeen - Huurprijzen - Huurovereenkomst - Betaling - Max. aantal personen - Zorg voor het huis e.a. - Ontvangst ter plaatse - Annulering en wijziging

(klik op een onderwerp om er naar toe te gaan)
ALGEMEEN

Deze reserveringsvoorwaarden zijn bindend zowel voor de verhuurder als voor de huurder.
De verhuurder verplicht zich contractueel het vakantiehuis ter beschikking te stellen overeenkomstig de beschrijving.HUURPRIJZEN

Buiten de schoolvakanties :

week-end : van vrijdag 16 u tot maandag 10 u : € 500 (€ 530 vanaf 15 oktober tot 15 april)

mid-week : van maandag 16 u tot vrijdag 10 u : € 410 (€ 440 vanaf 15 oktober tot 15 april)

week : van vrijdag 16 u tot vrijdag 10 u : € 620 (€ 650 vanaf 15 oktober tot 15 april)

verlengd week-end : van woensdag 16 u tot maandag 10 u
of van donderdag 16 u tot dinsdag 10 u : € 605 (€ 635 vanaf 15 oktober tot 15 april)

In de schoolvakanties :

Verhuring per week:

krokusvakantie : € 760
paasvakantie : € 760
zomervakantie : € 760
herfstvakantie : € 760
week kerstmis : € 1050
week nieuwjaar : € 1300

Korter of langer verblijf dan een volle week kan ook op aanvraag.


Forfaitaire vergoeding voor normaal gebruik van elektriciteit, water, verwarming, hout voor open haard en eindschoonmaak : € 75.HUUROVEREENKOMST

Onmiddellijk na de reservering krijgt u twee exemplaren van uw huurovereenkomst / factuur thuisgestuurd. Binnen drie dagen na ontvangst stuurt u één exemplaar van de huurovereenkomst ondertekend aan de verhuurder terug (per post of digitaal). Bij ondertekening bent u, evenals de verhuurder, verplicht u te houden aan de bepalingen van de huurovereenkomst, in het bijzonder aan de betalingstermijnen van de huursom welke in de huurovereenkomst zijn vermeld.

In de huurovereenkomst zijn volgende gegevens vastgesteld : naam van uw vakantiehuis, huurperiode, maximaal aantal personen voor overnachting, de huurprijs, de servicekosten die u ter plaatse moet afrekenen, het bedrag van de borgsom.BETALING

Voorschot : binnen 7 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst betaalt u 30 % van het huurbedrag.
Saldo en borgsom : uiterlijk zes weken voor aanvang van het verblijf betaalt u het resterende gedeelte van het huurbedrag en de borgsom van € 250, die u uiterlijk 1 maand na het verblijf teruggestort krijgt, eventueel na aftrek van kosten voor schade.

Betaling ineens : bij reservering binnen zes weken voor het verblijf moet u het volledige bedrag ineens betalen zodra u de huurovereenkomst heeft ontvangen.

Verblijfsticket als betalingsbewijs : zodra bovengenoemde bedragen betaald zijn, ontvangt u een verblijfsticket als bewijs dat u deze bedragen heeft voldaan. Dit verblijfsticket vermeldt de naam en het adres van de beheerder die u ter plaatse zal ontvangen of waar u de sleutel op kunt halen, het adres van het vakantiehuis, de servicekosten die volgens de huurovereenkomst ter plaatse moeten betaald worden en de borgsom.MAXIMAAL AANTAL PERSONEN : 14

Dit aantal kan in geen geval overschreden worden . Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.ZORG VOOR HUIS EN OMGEVING - BESCHADIGING - EINDSCHOONMAAK - AANSPRAKELIJKHEID - VERHAAL

Het gehuurde vakantiehuis dient door u met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met in achtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd, en de huurovereenkomst als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom. Indien de huurder schade toebrengt aan het gehuurde huis en /of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de beheerder te worden vergoed. U bent aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade, ook indien deze schade pas na uw vertrek geconstateerd wordt.
Het is verboden het huis te bestemmen voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit die valt onder de toepassing van de handelswet. De huurder zal zijn hoofdverblijfplaats niet vestigen in het gehuurde pand.

Eindschoonmaak : U dient bij aanvang van uw verblijf de schoonmaakkosten te betalen aan de huisbewaarder. U moet wel zelf de afwas doen.

Linnengoed : U dient zelf linnengoed mee te nemen. Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan kan de huisbeheerder u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen.

Huisdieren : Er zijn geen huisdieren toegelaten.

Wettelijke aansprakelijkheid : de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis te verzekeren.

Verhaal : de huurder zal tegen de verhuurder enkel verhaal mogen uitoefenen bij toevallig stilvallen of aan hem te wijten slechte werking van de apparaten en diensten indien bewezen is dat hij, na erover te zijn ingelicht, geen maatregelen getroffen heeft om eraan te verhelpen.ONTVANGST TER PLAATSE

Tenzij anders op uw verblijfsticket is vermeld, dient de aanvang van het verblijf en het ophalen van de sleutels altijd 's middags tussen 16 en 18 uur te geschieden. Bij aankomst buiten deze tijden, dient u zelf een afspraak te maken met de huisbeheerder (adres en telefoonnummer op het verblijfsticket). U dient de woning voor 10 uur op de vertrekdag vrij te maken.
De huisbeheerder heeft de taak ervoor te zorgen dat het gehuurde huis schoon en ordelijk aan u wordt opgeleverd. Op- en aanmerkingen hierover dient u onmiddellijk aan de beheerder kenbaar te maken.ANNULERING EN WIJZIGING

Annulering en wijziging door de huurder :

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder zijn volgende bedragen verschuldigd :
a) bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst : 30 % van het huurbedrag.
b) bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor aankomst : 60 % van het huurbedrag.
c) bij annulering vanaf de 28ste dag tot de dag van aankomst : 90 % van het huurbedrag.
d) bij annulering op de dag van aankomst of later : het totale huurbedrag.

De huurder kan bij annulering een andere geschikte gegadigde aanwijzen om zijn plaats te laten innemen voor dezelfde huurperiode. De wijzigingskosten bedragen € 10.

Annulering door de verhuurder :

De verhuurder is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen in één van de volgende gevallen :
- de huurder heeft - ook na aanmaning - zich niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijnen.
- de waarborgsom is niet voldaan op het overeengekomen tijdstip.
- de huurder houdt zich niet aan deze huurvoorwaarden gedurende het verblijf in het vakantiehuis.
In alle bovenstaande gevallen is de huurder de bijbehorende annuleringskosten verschuldigd.

Annulering door overmacht :

In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van
één van de eigenaars, e.d. kan de verhuurder zonder schadevergoeding de huur annuleren. In alle gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.